Klinikka Käyttöehdot

Päivitetty: 7.5.2021

Palvelun sisältö ja käyttöehdot

Sooma Klinikka on Sooma Oy:n (jäljempänä “Palvelun tarjoaja”) järjestämä yksityinen terveydenhuollon palvelu (jäljempänä “Palvelu”). Klinikan tarjoamat hoidot ovat tarkoitettu masennuksen sekä kroonisen neuropaattisen kivun oireisiin. Palvelun käyttöehdot säätelevät Palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjien (jäljempänä “Käyttäjä”) välistä suhdetta sekä Palvelun tarjoajan omistamien laitteiden lainaamista, käyttämistä, säilyttämistä sekä palauttamista.

Palvelun sisältö muodostuu tDCS-hoidosta ja sen konsultoimisesta, jakson ajaksi Käyttäjälle lainattavasta Sooma tDCS ‑hoitolaitteesta ja laitteen käyttöön tarvittavista lisävarusteista sekä Palvelun tarjoajan edustajan tapauskohtaisesti sovittavasta tuesta.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy palvelun käyttöehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

Tietosuoja

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät potilasrekisterin tietosuojaselosteesta, joka Palvelua käyttävien tulee lukea ja hyväksyä.

Ajan varaaminen

Palveluun voi varata ajan osoitteesta soomamedical.com/fi/klinikka/ajanvaraus. Ajan voi varata myös numerosta +358 10 328 9814, mikäli aikaa ei saa varattua ajanvarauspalvelun kautta. Ajanvarauspalvelussa tehty varaus on sitova.

Varatun ajan peruminen

Varattu aika pitää perua vähintään 24 tuntia ennen ajan alkamista. Muussa tapauksessa Palvelun tarjoajalla on oikeus periä perumattomasta poisjäännistä 100 euron suuruinen korvaus. Varatun ajan voi perua sähköpostilla (klinikka@soomamedical.com) tai puhelimitse (+358 10 328 9814).

Hoitovaste

Hoitovaste on yksilöllinen. Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan hoitomaksua, mikäli Käyttäjä ei ole tyytyväinen saavutettuun hoitovasteeseen.

Kotiin lainattava hoitolaite

Käyttäjälle lainataan hoitojakson ajaksi Sooma tDCS ‑hoitolaite, joka tulee palauttaa Palvelun tarjoajalle hoitojakson päätyttyä.

Laitteen rikkoutuessa Käyttäjän omasta toiminnasta johtuen on Käyttäjä velvollinen korvaamaan laitteen korjauksen tai, jos laite ei ole korjattavissa, uuden laitteen hinnan. Laitteen valmistusvirheistä johtuvaa rikkoutumista Käyttäjän ei tarvitse korvata. Jos laite häviää laina-ajalla on Käyttäjä velvollinen korvaamaan Palvelun tarjoajalle maksun, joka vastaa uuden laitteen hintaa . Jos laitteessa ilmenee valmistusvirhe tai jokin muu käytön estävä vika, Käyttäjä saa Palvelun tarjoajalta käyttönsä toisen laitteen veloituksetta jakson ajaksi.

Tarkemmat laitteen lainaamiseen liittyvät ehdot löytyvät lainasopimuksesta.

Vastuu laitteiden käytöstä

Käyttäjä käyttää ja säilyttää lainaksi saamiaan Palvelun tarjoajan omistamia laitteita saamiensa ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti siten, että laitteet ovat palauttaessa yhtä hyvässä kunnossa kuin lainattaessa.

Yleiset rikkoutuneita laitteita koskevat korvaussäännöt

Mikäli vahinko ei olisi millään toimenpiteillä ollut vältettävissä, kyse on tapaturmasta eikä vahingonkorvausvelvollisuutta synny.

Mikäli vahingon estämiseksi olisi ollut noudatettava selvästi suurempaa huolellisuutta kuin tilanteessa olisi normaalisti voinut olettaa tarvittavan, kyse on lievästä tuottamuksesta eikä silloinkaan synny vahingonkorvausvelvollisuutta.

Mikäli vahinko olisi ollut estettävissä normaalilla arkielämässä noudatettavalla huolellisuudella, kyse on tuottamuksesta ja Käyttäjä on korvausvelvollinen. Korvattavia ovat joko korjauskulut tai, jos omaisuus on vahingoittunut korjauskelvottomaksi, sen arvonlisäverollinen jäännösarvo ennen vahinkoa. Jäännösarvon laskennassa oletetaan, että laitteen elinikä on viisi vuotta. Korvauksen määrää voidaan erinäisistä syistä kohtuullistaa. Tahallisesti aiheutettu vahinko määrätään tavallisesti korvattavaksi täysimääräisesti. Mikäli Käyttäjällä ei ole laitetta hallussaan silloin, kun se pitäisi palauttaa eikä se ole kadonnut ilmoitetun rikoksen tai selvitetyn vahingon kautta, käyttäjä voidaan määrätä korvaamaan laitteen täysimääräinen arvonlisäverollinen hankintahinta.

Menettely ja korvaukset vahinko- ja rikostapauksissa

Mahdollista korvausvelvollisuutta määriteltäessä huomioon otetaan tilanne, missä vahinko syntyi ja millaista huolellisuutta olisi ollut noudatettava, jotta vahinko olisi voitu välttää. Mikäli tilanteeseen liittyy rikos, esim. varkaus, on tehtävä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiasta pitää ilman tarpeetonta viivästystä ilmoittaa Palvelun tarjoajan laitteista vastaavalle taholle (klinikka@soomamedical.com). Mukaan on liitettävä kopio rikosilmoituksesta. Mikäli laite palautuu Käyttäjälle, on siitäkin ilmoitettava.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Sooma-klinikan potilasasiamiehenä toimii Tiina Lehmuskoski, puhelin +358 50 532 4653.
Atlas-potilasasiamies.