Sooma Masennushoidon tuloksia 2019

Viimeisen 20 vuoden aikana aivojen transkraniaalisen tasavirtastimulaation (tDCS) tehokkuutta ja turvallisuutta on tutkittu eri oireyhtymien ja sairausten hoidossa. Yksi tDCS:n yhteydessä tutkituimmista indikaatioista on vaikea masennus, jonka hoitamisessa tDCS on todistettu tehokkaaksi ja turvalliseksi useassa eri tutkimuksessa. The Royal College of Psychiatrists antoi aiheesta lausunnon helmikuussa 2017 ja viimeisin meta-analyysi, jossa käytiin läpi kymmenen satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RTS), joissa oli mukana yhteensä 455 potilasta, osoitti aktiivisen tasavirtastimulaation olevan ylivertainen lumehoitoon verrattuna sekä hoitovasteen että oireettoman tilan saavuttamisen osalta.

 

Johdanto

Sooma Masennushoidossa hyödynnetään transkraniaalista tasavirtastimulaatiota (tDCS) muokkaamaan aivotoimintaa alueilla, jossa masennus vaikuttaa. Se on tehokas ja hyvin siedetty hoitovaihtoehto. Sooma Masennushoitoa voidaan käyttää ainoana hoitovaihtoehtona tai sillä voidaan täydentää lääkehoitoa tai terapiaa.

Kymmenen klinikkaa ympäri maailmaa ovat toimittaneet hoitotuloksia potilaista, joille on annettu Sooma Masennushoitoa. Tulokset osoittavat, miten hoitoa nykyään klinikoilla sovelletaan ja lisäksi ne näyttävät, millaisia tuloksia hoidolta voidaan realistisesti odottaa. Tiedot ovat sekä masennusta sekä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista potilaista.

Kuva 1: Sooma-masennushoito. Sooma tDCS -laite koostuu pienestä, patterikäyttöisestä stimulaattorista, elektrodityynyistä ja päähineestä, joka varmistaa elektrodien oikean kohdentamisen hoidettavalle alueelle. Hoidossa johdetaan hoidettavalle alueelle enintään kahden milliampeerin jatkuvaa tasavirtaa 30 minuutin ajan ja tämä toistetaan viitenä päivänä 2-3 viikon ajan. Akuutin hoitojakson jälkeen hoitokertoja voidaan jatkaa kerran viikossa enintään kuuden viikon ajan.

 

Tutkimusmetodi

Kymmenen klinikkaa ympäri maailmaa toimitti hoitotuloksia yhteensä 302 potilaasta. Analyysiin sisällytettiin 259 potilasta (113 miestä ja 146 naista), jotka veivät hoidon loppuun saakka. Analyysin ulkopuolelle jätettiin 43 potilasta. Poissulkemisen syyt olivat:

 • heikko hoitovaste (12)
 • puutteelliset potilastiedot (12)
 • potilaan oma pyyntö (6)
 • ei meneillään olevaa masennusjaksoa (2)
 • muiden sairauksien hoito (2)
 • liian monta unohtunutta hoitokertaa (4)
 • tuntemattomat syyt (4)
 • sivuvaikutukset (1)

Potilaiden ikäjakauma oli 17 – 82 vuotta. Suurin osa potilaista (199) sai hoitoa täydentävänä hoitona lääkehoidolle ja / tai terapialle. Niistä 199 potilaasta, jotka saivat samanaikaisesti muutakin hoitoa, 184 käytti vähintään yhtä masennuslääkettä. 60 potilaalla ei ollut muita meneillään olevia hoitoja ja 75 potilasta ei käyttänyt masennuslääkkeitä.

Tietoja toimittaneista klinikoista viisi edusti yliopistollista sairaalaa, kolme kuului kunnalliseen mielenterveyshuollon piiriin ja kaksi oli yksityisiä palveluntarjoajia. Klinikat käyttivät valitsemaansa masennusasteikkoa raportoidessaan lähtö- ja lopputilanteen tietoja. Hoitovasteeksi määriteltiin, että masennusoireet vähintään puolittuivat, kun taas osittain saavutetutksi hoitovasteeksi määriteltiin oireiden väheneminen 25 prosentilla.

Kaikkia potilaita hoidettiin Sooma Masennushoidon ohjeprotokollan mukaisesti (kuva 1). Jokaisen potilaan hoito toteutettiin Sooma tDCS -laitteella kahden milliampeerin tasavirralla, 30 minuutin ajan 25 cm2 -kokoisten elektrodien sijaitessa etuotsalohkolla, anodi F3 ja katodi F4. Hoitoa antavat tahot saivat määrittää hoitokertojen määrän potilaan tarpeen mukaan. Kontrolliryhmää ei ollut.

 

Tulokset 

Hoito vietiin loppuun 259 potilaalla (113 miestä ja 146 naista). 43 potilasta (14%) keskeytti hoidon ennen suunniteltua päättymistä.

12 potilasta keskeytti hoidon vaikutusten puuttuessa, kaksi potilasta ohjattiin sähköshokkihoitoon ja neljä potilasta jätti liian monta hoitokertaa väliin. Kaksi potilasta halusi lopettaa koettuaan lisääntyvää ahdistusta, toinen lisääntyvien oireiden vuoksi ja toinen määrittelemättömän sivuoireen vuoksi. Neljä potilaan lopettamiselle ei annettu syytä.

Hoitojakson pituus vaihteli kahden (=10 hoitokertaa) ja kolmen viikon (=15 hoitokertaa) välillä. Potilaskohtaisen hoitojakson pituuden päätti lääketieteen ammattilainen. 76 potilasta hoidettiin kahden viikon ajan ja 185 potilaan hoitojakso kesti vähintään kolme viikkoa. Joissakin tapauksissa, joissa oli päätetty kahden viikon hoitojaksosta, hoitoa pidennettiin viikolla paremman hoitovasteen saavuttamiseksi. Akuutin hoitojakson jälkeen järjestettiin maksimissaan 10 hoitokertaa viikon tai kahden viikon välein hoitovasteen ylläpitämiseksi. Keskimäärin potilaita hoidettiin yhteensä 15,1 kertaa. Potilaiden demografiset tiedot näkyvät kuvassa 2.

Kuva 2. Potilaiden demografiset tiedot.

Suurin osa potilaista koki olonsa kohentuneen Sooma Masennushoidon jälkeen. 158 potilaalla (61% kaikista potilaista) masennuksen oireet vähenivät ja 51 potilasta (20% kaikista potilaista) saavutti oireettoman tilan. 

Keskimääräisesti potilaiden masennuksen oireet puolittuivat. 20 potilaalla oireet vähenivät 75%, kun taas kymmenellä potilaalla masennuksen taso nousi. Suurimmalla osalla potilaista oireet vähenivät 50 – 75%.

Ennen hoitoa suurimmalla osalla 304 potilaista (47%) masennus oli vaikea. 116 potilaalla masennus oli keskivaikea (45%) ja 21 potilasta kärsi lievästä masennuksesta (8%). 2-3 viikon hoitojakson jälkeen potilaista 82 prosentilla oli lievä masennus tai he olivat kokonaan oireettomia. 32 potilaalla (12%) oli hoidon jälkeen keskivaikea masennus. Yhdellä potilaalla oli ennen hoitoa keskivaikea masennus, mutta hoidon jälkeen vakava masennus. Kuva kolme näyttää potilaiden masennuksen tason ennen ja jälkeen hoitojakson.  

Kuva 3. Potilaiden masennuksen taso ennen ja jälkeen hoitojakson. Keskimääräisesti potilailla oli hoitojakson alkaessa vakava masennus ja hoitojakson päättyessä lievä masennus.

Lääkityksen vaikutus hoidon tuloksiin

184 potilaalla oli hoidon aikaan masennuslääkitys. 71 potilaalla oli SSRI-lääkitys, kun taas 73 potilaalla oli SNRI-lääkitys. Keskimäärin potilaat käyttivät 1,5 eri masennuslääkettä hoitojakson aikana.  

Niiden potilaiden tila, joilla ei ollut hoidon aikana masennuslääkitystä, koheni enemmän (keskimäärin 59%) kuin hoidon aikana lääkitystä saavien potilaiden (45%). SNRI- ja SSRI- lääkitystä saavien potilaiden välillä tilan kohenemisessa ei ollut eroa. Hoidon keskeyttäneiden osuus oli sama ilman lääkitystä osallistuvien ja lääkitystä käyttävien potilaiden välillä. 

Antipsykoottinen lääkitys

52 potilaalla (20%) oli Sooma Masennushoidon aikana antipsykoottinen lääkitys. Antipsykoottisen lääkityksen käyttö nosti keskeyttämisastetta 16 prosentista 29 prosenttiin. Lisäksi antipsykoottista lääkitystä käyttävien potilaiden oireet lievenivät vähemmän (41%) kuin ilman lääkitystä olevilla potilailla. 

Bentsodiatsepiinit

Myös Bentsodiatsepiinien käyttö nosti todennäköisyyttä lopettaa hoito kesken. Bentsodiatsepiinejä käyttävien keskeyttämisaste oli 37% kun taas niillä, jotka eivät käyttäneet bentsodiatsepiinejä, keskeyttämisaste oli 15%. Zopiclonea käyttävien potilaiden keskeyttämisaste oli 25%. Keskeyttämisasteen vaihtelu on näkyy kuvassa 5. 25 potilasta käytti hoidon aikana betsodiatsepiinejä ja yhdeksää potilasta hoidettiin Zopiclone-lääkityksellä. Betsodiatsepiinien käyttö ei vaikuttanut hoitovasteeseen.

 

Potilaan näkökulma

Masennuksen tason muuttumisen jälkeen sekä potilaita että hoitajia rohkaistiin kuvailemaan koettuja vaikutuksia. Mielialan parantumisen lisäksi vähentynyt ahdistus oli yleisimmin kuvattu vaikutus. Useat potilaat raportoivat aktiivisuustason noususta ja paremmasta toimintakyvystä jokapäiväisessä elämässä. Myös ruokahalun ja unirytmin normalisoitumisesta kerrottiin. Omaan kokemukseen perustuvat tuntemukset oireiden helpottumisesta eivät kuitenkaan korreloineet masennuksen tason merkkitävän paranemisen kanssa.

Heikentynyt työkyky

Suurimmalla osalla potilaista työkyky parani näkyvästi. Ennen hoitoa 238 potilaalla (92%) oli merkittävästi heikentynyt työkyky masennusoireiden vuoksi. Potilaiden kokemuksen perusteella tämä tarkoitti kyvyttömyyttä pitää työpaikka tai pysyä koulussa. Kolmen viikon hoidon jälkeen vain 19 % potilaan työkyky oli yhä merkittävästi heikentynyt, kun taas valtaosalla (189) niistä, joilla työkyky oli merkittävästi heikentynyt ennen hoitoa, työkyky oli vain lievästi heikentynyt tai normaali. Kolmen viikon hoitojakson jälkeen yhteensä 211 potilaalla (81%) oli lievästi heikentynyt tai normaali työkyky tarkoittaen, että he pystyivät palaamaan onnistuneesti työhön tai kouluun.

Kuva 4. Työkyky ennen hoitoa ja kolmen viikon hoidon jälkeen.

 

Turvallisuus ja haittavaikutukset 

Sooma Masennushoito on turvallinen ja potilaiden hyvin sietämä. Ne 259 potilasta, jotka suorittivat hoidon loppuun, kävivät yhteensä läpi 4022 hoitokertaa ja heille annettiin stimulaatiohoitoa yhteensä yli 2000 tuntia. Yleisimmät sivuvaikutukset olivat hoidonaikainen kihelmöinti elektrodien alla (54% potilaista raportoi ainakin yhdestä hoidonaikaisesta kihelmöinnin tunteesta) ja ohimenevä päänsärky (27%). Keskeyttämisen aste oli 14%. Yksi potilas keskeytti hoidon tunnettuaan sivuoireen. Yksi mania- ja yksi hypomaniatapaus raportoitiin, mutta ne eivät johtaneet hoidon lopettamiseen eivätkä vaatineet lääketieteellistä apua.

 

Loppupäätelmät

Perustuen 10 klinikan yhteensä 302 potilasta toimittamiin tietoihin Sooma Masennushoito on turvallinen ja tehokas hoito masennusta potevien potilaiden hoidossa. Hoito on hyvin siedetty ja voidaan suorittaa tehokkaasti joko ainoana hoitomuotona tai täydentävänä hoitona. Käytännön tasolla Sooma Masennushoidon suorittamisessa ei ollut teknisiä ongelmia. 

 • Turvallinen ja tehokas
 • Potilaiden hyvin sietämä
 • Helppokäyttöinen
 • Sopii myös perusterveydenhuoltoon

 

Miten päästä alkuun

Sooma Masennushoitoon tarkoitettu laite on kannettava eikä vaadi laitteen pysyvää asennusta tai erityisiä tiloja. Hoidon voi suorittaa klinikan koulutettu hoitaja tai potilas itse kotioloissa. Hoito on helppo yhdistää psykoterapian tai ryhmäterapian kanssa. Valmistelut vievät vain muutaman minuutin ja potilas voi vapaasti tehdä normaaleja askareita hoidon aikana.

Sooma kouluttaa henkilökuntasi Sooma-laitteen käyttöön ja varmistaa, että teillä on osaamista opastaa myös potilaita.

Lue lisää